หน้าแรก  /  บริการของเรา

บริการของเรา

     เราสามารถให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสารทางด้านประกันในรูปแบบต่างๆที่ตรงต่อธุรกิจ และความต้องการของคุณทั้งในไทย และต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยสินค้า ประกันภัยความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ ประกันภัยการเดินทางประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอื่นๆ

     คลิกหัวข้อดูรายละเอียดแต่ละชนิดได้เลย ...!

 • ประกันสุขภาพ

  • ประกันสุขภาพ หมายถึง การประกันที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย

        โดยทั่วไปประกันสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ในกรรีที่ผู้เอาประกันได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย และหากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน

   การประกันสุขภาพในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 กรมธรรม์ ตามประเภทของกรมธรรม์ คือ

        ก. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

        ข. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

 • ประกันอุบัติเหตุ

  • ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอา ประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษา พยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

        1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

        2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

        3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน

        4. การรักษาพยาบาล

 • ประกันการเดินทาง

  • ประกันการเดินทาง หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และทำให้เกิดผลที่ไม่คาดคิด หรือมุ่งหวัง เฉพาะในช่วงเวลาการเดินทางเท่านั้น

        โดยทั่วไปการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง จนได้รับการบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้น นั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษา หรือรุนแรงถึงขั้นเสีบชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • ประกันโรคมะเร็ง

  •      มะเร็งคือโรคร้ายที่คุกคามภัยสุขภาพของมนุษย์มากเป็นอันดับต้นๆ จะดีแค่ไหนถ้าความเสี่ยงของโรคเหล่านี้จะทำให้คุณหมดกังวลในการป้องกันความเสี่ยงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรัก ประกันโรคมะเร็งจากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำ มีให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องต้องการของท่าน

 • ประกันภัยกอล์ฟ

  • การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อมหรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกัน หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย รวมถึงความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยเอง อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

   ความคุ้มครอง

   ความคุ้มครองสำหรับสำหรับประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟแบ่งออกเป็นข้อตกลงคุ้มครอง 4 ส่วน คือ

        ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

        ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

        ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

        ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน

 • ประกันอัคคีภัย

  •      การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่มีบทบาท รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งต่อมวลมนุษย์โดยส่วนรวมและ บุคคล การประกันอัคคีภัย คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก บริษัทฯให้บริการประกันอัคคีภัย ทุกประเภท เช่น ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสต็อกสินค้า และเครื่องจักร

   ความคุ้มครอง

        1. ไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ภัยลมพายุ ภัยจากพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ไฟป่า ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากการระเบิด ภัยจากการจลาจรและนัดหยุดงาน ภัยขากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกรทำอันมีเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ

        2. การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ได้มีการปรากฏร้องรอยและมีการงัดแงะ

        3. การสูญเสียหรือเสียหายเงินภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย จากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

        4. ความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บของชีวิต และทรัพย์สินของบุคคล รวมทั้งบุคคลภายนอกที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย

        5. ความเสียหายต่อกระจกของอาคารที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

        6. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร

        7. การซ่อมแซมตัวอาคาร จากการถูกงัดแงะโจรกรรม

        8. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากภัยข้อที่ 1

        9. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง

        10. ค่าเช่าชั่วคราว

        11. เงินทดแทนการสูญเสียรายได้

        12. ป้ายโฆษณา อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด การลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุภายนอก

 • ประกันภัยเครื่องจักร

  •      หลากปัญหาของเครื่องจักรทั้งเสีย เคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง ซ่อมบำรุง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้การผลิตจากเครื่องจักร หรือการใช้งานเครื่องจักร ต้องหยุดชะงักลง ประกันภัยเครื่องจักรคือสิ่งที่จะทำให้ควาเสี่ยงจากการผลิตเหล่านี้ลดลง

 • ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

  • การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ในปัจจุบัน ประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กล่าวถึงความรับผิดฯ ดังกล่าว แต่แนวโน้มคงจะมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

   ความคุ้มครอง

   Product Liability Insurance ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย (Bodily Injury) หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายโดยการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์การให้ความคุ้มครองของ Product Liability Insurance เขียนได้ 2 ลักษณะ คือ

        1. ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น (Occurrence Coverage Trigger) แม้การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอาจเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ หมดอายุแล้ว

        2. ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น (Claim-made Trigger) แม้การบาดเจ็บทางร่างกายหรื

 • ประกันความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก

  • ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance) จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือ ความบาดเจ็บทางร่างกาย ตลอดจนกระทั่งการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย แต่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อทรัพย์สิน หรือร่างกายของผู้เอาประกันภัย และนอกจากจะให้ความคุ้มครองต่อการเสียชีวิต และความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกแล้ว ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้บริษัทขยายการคุ้มครองรวมถึงการเสียหายต่อสิทธิส่วนตัวอย่างอื่นด้วย ซึ่งเรียกว่า “การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล” (Personal Injury)ซึ่งหมายถึง ความรับผิดอันเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกาย และความรับผิดเนื่องจากเหตุอื่นๆ ด้วย เช่น จากการหมิ่นประมาทไม่ว่าจะกระทำโดยวาจา หรือโดยลายลักษณ์อักษร การทำให้ผู้อื่นสูญเสียอิสรภาพ หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายโดยตรง

 • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

  • การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks insurance Policy)

   กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด เป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่ง ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เป็นต้น ที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ใต้กรมธรรม์ประกันภัย เช่น ภัยจากอัคคีภัย การโจรกรรม อุบัติเหตุตกหล่น ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆ เป็นต้น

   ความคุ้มครอง

   มุ่งคุ้มครองความสูญเสีย หรือ เสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใดๆ ในขณะที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยชำระเป็นเงิน หรือดดยว่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยความเห็นชอบจากบริษัท

 • การประกันภัยขนส่งและภัยทางทะเล

  • การประกันภัยขนส่งและภัยทางทะเล คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเลในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล ซึ่งวินาศภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเรือและสินค้าที่บรรทุกในเรือ

   การประกันภัยทางทะเล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

        1. การประกันภัยตัวเรือ ( MARINE HULL INSURANCE )

        2. การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ( MARINE CARGO INSURANCE )

   แต่ปัจจุบันระบบการขนส่งสินค้ามิได้จำกัดเฉพาะเพียงการขนส่งโดยทางเรือเท่านั้น แต่มีทั้งการขนส่งด้วยยานพาหนะแบบอื่นๆ ด้วย เช่น รถยนต์ รถไฟ และทางเครื่องบิน ประกอบกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยมีเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ มิได้ต้องการขนส่งทางทะเลเท่านั้นแต่ยังต้องการให้คุ้มครองตลอดระยะเส้นทางจากต้นทางโดยผู้ขาย ไปสู่ปลายทางของลูกค้า

   เงื่อนไขการซื้อขาย

        1. CI.F. (COST, INSURANCE AND FREIGHT) ราคาสินค้า + ค่าระวางเรือเดินสมุทร + ค่าประกันภัย

        2. F.O.B. ( FREE ON BOARD ) ราคาเฉพาะค่าสินค้าอย่างเดียว

        3. C & F (COST AND FREIGHT) ราคาสินค้า + ค่าระวางเรือเดินสมุทร

   เงื่อนไขความคุ้มครอง

        1. Institute Cargo Clauses ( A ) - ICC ( A ) ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยทุกอย่าง ยกเว้น ที่ระบุในข้อยกเว้น

        2. Institute Cargo Clauses ( B ) - ICC ( B ) นอกจากความคุ้มครองตาม ICC ( C ) แล้ว ยังรวมความคุ้มครองถึงแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไป น้ำจากแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือน้ำรั่วไหลเข้ามาในเรือ ในยานพาหนะ ในระวางหรือในตู้ลำเลียง หรือในสถานที่เก็บสินค้า สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิงเพราะตกจากเรือ หรือจากการขนขึ้นลงจากเรือหรือยานพาหนะ

        3. Institute Cargo Clauses ( C ) - ICC ( C ) คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสีย (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) เนื่องจากเพลิงไหม้ , ระเบิด , เรือเกยตื้น , จมหรือล่ม , ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำ , หรือตกราง , เรือหรือยานพาหนะชนหรือโดนกับวัตถุอื่นใด , การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย , ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม , สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล

 • ประกันก่อสร้าง

  •      ความเสี่ยงระหว่างการก่อสร้าง นายจ้างเราๆ จะสามารถลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการก่อสร้างได้อย่างไร แน่นอนว่าประกันการก่อสร้างคือสิ่งที่จะสร้างความอุ่นใจระหว่างการก่อสร้างอย่างแน่นอน ทั้งครอบคลุม และคุ้มครองทั้งอุปกรณ์ก่อสร้าง งานก่อสร้าง เครื่องจักรทีใช้ในการก่อสร้าง จากภัยหลากหลายที่อาจเกิดขึ้น ทั้ง ภัยธรามชาติ การงัดแงะ ลักขโมย ปล้นทรัพย์ ฯลฯ เหล่านี้คือความเสี่ยงทั้งสิ้น ประกันภัยก่อสร้างของเรามีให้เลือกหลากหลายจากหลากบริษัทประกันภัยชั้นนำ ในเบี้ยประกันราคาพิเศษ สอบถามได้ที่ โทร 085-081-1313 หรือจะเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านล่าง

 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตร่างกาย ที่นอกเหนือจากการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล การประกันภัยเบ็ดเตล็ดนี้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอาจมีภัยที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ หรือภัยใดที่เกี่ยวกับการขนส่ง แต่ความคุ้มครองที่กล่าวนี้ ต้องเป็นกรมธรรม์อื่นที่ไม่ใช่ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หรือกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล

   การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีกรมธรรม์ประกันภัยออกมามากมายแล้วแต่ละภัย หรือความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยจะออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยหรือจัดทำขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองในภัยต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่สำคัญจะนำมาเป็นตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจในการให้ความคุ้มครองในภัยที่เกี่ยวกับการรับผิดต่อบุคคลอื่นตามกฎหมาย และการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน คือ

        1. การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)

        2. กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน

        3. การประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

        4. การประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

        5. การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

        6. การประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์

        7. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

        8. การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน

        9. การประกันภัยอิสรภาพ

 • ประกันวิชาชีพ

  • ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ ( Professional Indemnity Insurance )

      เป็นมาจากการทำงานในวิชาชีพของตนเองโดยประมาทเลินเล่อ บกพร่อง หรือละเมิดต่อบุคคลภายนอก เช่น ระหว่างการสร้างบ้านเกิดถล่ม ออกแบบบ้านผิด ฯลฯในระหว่างการก่อสร้างของสถาปนิก  โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในศาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย   เนื่องจากเป็นผู้ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการที่จะทำงานผิดพลาด บกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อ จนทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย การซื้อ PII ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่รับผิดชอบสูงสุดอีกเช่นกัน

   อาชีพที่รับประกันภัยดังนี้

        สถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบภายใน

        ผู้สอบบัญชีสาธารณะและเลขานุการบริษัท

 • ประกันรถยนต์

  • ประกันรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

        1. ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

        การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

   ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.

        รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ ดังนั้น รถบางประเภทที่กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ให้จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.

   ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

        1. เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)

        2. ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ)

        3. เจ้าของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

        2. ภาคสมัครใจ

   กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด

   • - ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
   • - ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
   • - ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
   • - ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

   กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

   • - ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
   • - ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
   • - ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

   กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

   • - ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
   • - ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

   กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

        แบบ 2+

   • - ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
   • - ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
   • - ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
   • - ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

        ข้อมูลโดยสรุปของ ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ

   ประเภทประกันภัย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ตัวรถเอาประกันภัย ความคุ้มครองเพิ่มเติม
   บุคคล ทรัพย์สิน สูญหาย ไฟไหม้ การชน อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่
   ประเภท 1
   ประเภท 2
   ประเภท 3
   ประเภท 2+
   ประเภท 3+

 • ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

  •      คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น เครื่องจักร ต่างๆ ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้จากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ติดตั้ง หรือกำลังทดสอบเดินเครื่องอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม พายุ โจรกรรม และภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาด้วย

 • ประกันภัยเครื่องจักร

  •      คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักร อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่นความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอมตกลงไปในเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย เป็นต้น

 • ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  •      คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย การทำงานที่เพิ่มขึ้น อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ซึ่งไม่ได้ระบุยกเว้นไว้

 • ประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมาก่อสร้าง

  •      คุ้มครองความเสียหายต่องานที่กำลังก่อสร้าง เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน เขื่อน ฯลฯ จากไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม และภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นนอกจากนี้ยังคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างการ และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา เช่น วัสดุก่อสร้างหล่นใส่หลังคาบ้านข้างเคียงแตกเสียหายระหว่างก่อสร้าง

     หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 085-082-1474